Holokaust

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael­s­ki his­toričar kri­tizira od­luku Nje­mačke da pono­vo raz­motri na­javl­jeno priz­nan­je za nje­gov rad, navo­di kako je ri­ječ o ‘mus­li­man­skom na­padu na jevre­jskog naučni­ka’.

Published On 12 Nov 2021