Holandija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iskust­vo uči da veći­na lju­di, ko­liko god imali kolek­tivni opsesivno-kom­pul­sivni pore­mećaj, a to nekad imate do­jam u sređen­im država­ma, vole malo i za­o­bići prav­i­la ako im je to u in­tere­su, piše au­tor.

blog by Mirza Softić
Published On 12 Jul 2022

Sve dok je prirod­no i dok jezik ne postane tego­ba, li­je­po će zvučati i jed­no i dru­go, a tako bis­mo mogli i da ne odbacu­je­mo ni voz, a ni vlak, ni tisuću, a ni hil­jadu, pa ni ćir­ilicu, niti la­tinicu.

blog by Mirza Softić
Published On 26 Mar 2022