HNS

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka bor­ba u BiH nije mak­la s mjes­ta, kao i svih ovih go­d­i­na, ne­dosta­je joj od­lučnos­ti i jasne ar­gu­mentaci­je koja neće fotel­je stavi­ti is­pred in­tere­sa nar­o­da ma ko­liko neko gov­o­rio dru­gači­je.

opinion by Berislav Jurič
Published On 04 Jul 2021