Hladni rat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mno­gi među amer­ičkom van­jskopoli­tičkom elit­om radi­je zab­o­ravl­ja­ju his­tori­jsku di­men­z­i­ju kada proc­jen­ju­ju al­ter­na­tive ili bi­ra­ju poli­tike koje se nika­da ne mogu odvo­ji­ti od nji­hove his­tori­je.

opinion by Mohamed Elmenshawy
Published On 10 Mar 2022

Ažuri­ra­ju se klišei iz Hladnog rata: Amerikan­ci vjeru­ju da su se u pokret “Crni živ­oti su važni”, in­fil­tri­rali ko­mu­nisti, dok Ha­vana tvr­di da kuban­sko prol­jeće or­ga­nizu­je CIA.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 11 Aug 2021

Za­š­to Joe Biden Kinu sma­tra konkuren­ci­jom, a Rusi­ju nepri­jatel­jem? Kako rea­gi­ra­ju zeml­je Evropske uni­je?

Published On 26 Mar 2021

Raspra­va o Bivšoj Nje­mačkoj demokratskoj re­pub­li­ci se vodi­la u sv­jetlu iskus­ta­va sa zlo­glas­nom tajnom poli­ci­jom Stasi i bankro­tom pred ko­jim se drža­va nalazi­la.

Published On 24 Apr 2019