HIV

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ujed­in­jeni nar­o­di pozi­va­ju afričke zeml­je da za­štite mlade žene i dje­cu od AIDS-a. Tvrde da ta pop­u­laci­ja nosi na­jveći rizik za epi­demi­ju AIDS-a na kon­ti­nen­tu. Poziv je up­ućen na Kon­fer­en­ci­ji o HIV-u i AIDS-u koja se održa­va na Obali Slono­vače.

Published On 05 Dec 2017