Historija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­js­tar­i­ji mješ­tani jednog sela kod Kakn­ja, pozi­va­jući se na tradi­ci­ju svo­jih preda­ka, tvrde da se pod obližn­jim li­vadama kri­je tajni izlaz kroz koji je kralji­ca Ku­ja­va bježala u sluča­ju opas­nos­ti.

blog by Alen Zečević
Published On 22 Mar 2022