Hercegovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ca­j­ci ne mogu napre­dovati, poš­to im či­no­van­ja nema ko pot­pisati, oni koji su stek­li uslove za pen­z­i­ju ne mogu ost­var­i­ti to pra­vo, dok mla­di poli­ca­j­ci ne mogu do­biti za­poslen­je.

Published On 17 Feb 2022

Iz Ljubuškog zad­njih mjese­ci dolaze vi­jesti o stran­im in­ves­ti­ci­ja­ma, a mla­di gradon­ačel­nik kroz mnoge od­luke olakša­va živ­ot građan­i­ma u okol­nos­ti­ma pan­demi­je.

Published On 13 Jun 2021