HDZ BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­ht­je­vi za sta­tus kan­di­da­ta za EU uz glasan­je pro­tiv ključnih re­for­mi vla­davine pra­va. Neusklađi­van­je s mjera­ma EU pro­tiv Rusi­je. Još jedan dan prop­uštenih pri­li­ka, rekao je Jo­hann Sat­tler.

Published On 25 Mar 2022