Haški tribunal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istarst­vo pravde Sr­bi­je za­hti­je­vaće da im se vrati “pov­jerlji­va” doku­mentaci­ja koja je u Haškom tri­bunalu ko­rište­na kao dokazni ma­ter­i­jal. Sr­bi­ja je do sada poz­i­tivno odgov­o­rila na 2.138 za­ht­je­va Haškog tuži­lašt­va. Is­traži­vači rat­nih zloči­na sma­tra­ju da cjelokup­na doku­mentaci­ja tre­ba da os­tane u Tri­bunalu, uz nes­metan prist­up. Naša gošća je Neven­ka Tromp, pre­davači­ca na Uni­verzite­tu u Am­s­ter­damu […]

Published On 14 Jan 2018

Min­istarst­vo pravde Sr­bi­je za­hti­je­vaće da im se vrati “pov­jerlji­va” doku­mentaci­ja koja je u Haškom tri­bunalu ko­rište­na kao dokazni ma­ter­i­jal. Sr­bi­ja je do sada poz­i­tivno odgov­o­rila na 2.138 za­ht­je­va Haškog tuži­lašt­va. Is­traži­vači rat­nih zloči­na sma­tra­ju da cjelokup­na doku­mentaci­ja tre­ba da os­tane u Tri­bunalu, uz nes­metan prist­up. Izv­ješ­ta­va Đorđe Kostić.

Published On 14 Jan 2018

Među­nar­o­d­ni kriv­ični sud za bivšu Ju­goslav­i­ju, koji je 1993. os­no­va­lo Vi­jeće sig­urnos­ti Ujed­in­jenih naci­ja, zatvo­rio je svo­ja vra­ta. Kako mu je za sjedište određen holand­s­ki grad Hag, nazi­van je Haškim tri­bunalom. Od prvih dana 2018, nje­govu ulogu preuz­i­ma Meh­a­nizam za među­nar­o­dne kriv­ične su­dove.

Published On 31 Dec 2017

Među­nar­o­d­ni kriv­ični sud za bivšu Ju­goslav­i­ju os­no­va­lo je Vi­jeće sig­urnos­ti Ujed­in­jenih nar­o­da pri­je 24 go­dine. Budući da mu je za sjedište određen holand­s­ki grad Hag, nazi­van je Haš­ki tri­bunal. Na kra­ju 2017. nje­govu ulogu preuz­i­ma Meh­a­nizam za među­nar­o­dne kriv­ične su­dove.

Published On 21 Dec 2017

U New Yorku, Vi­jeću sig­urnos­ti obratili su se čel­ni lju­di Haškog tri­bunala i nje­gov­og nasljed­ni­ka, Meh­a­niz­ma za među­nar­o­dne kriv­ične su­dove. Tri­bunal, koji se zat­vara kra­jem go­dine, i Meh­a­nizam tre­ba da okonča­ju suđen­ja i žal­bene pos­tup­ke. Sjed­nicu Vi­jeća sig­urnos­ti pra­tio je Ivi­ca Puljić.

Published On 07 Jun 2017