Haški tribunal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred Među­nar­o­d­nim rezid­u­al­nim meh­a­niz­mom za kriv­ične su­dove u Hagu počeo je dvod­nevni žal­beni pre­tres u sluča­ju Radovana Karadžića. Na pr­voste­penu pre­sudu Haškog tri­bunala, ko­jom je Karadžić os­uđen na 40 go­d­i­na zatvo­ra, žalili su se i odbrana i Tuži­lašt­vo. Odbrana traži oslobađa­juću pre­sudu ili ponovl­jeno suđen­je, Tuži­lašt­vo doživ­ot­nu kaznu zatvo­ra.  

Published On 23 Apr 2018

Min­istarst­vo pravde Sr­bi­je za­hti­je­vaće da im se vrati “pov­jerlji­va” doku­mentaci­ja koja je u Haškom tri­bunalu ko­rište­na kao dokazni ma­ter­i­jal. Sr­bi­ja je do sada poz­i­tivno odgov­o­rila na 2.138 za­ht­je­va Haškog tuži­lašt­va. Is­traži­vači rat­nih zloči­na sma­tra­ju da cjelokup­na doku­mentaci­ja tre­ba da os­tane u Tri­bunalu, uz nes­metan prist­up. Naša gošća je Neven­ka Tromp, pre­davači­ca na Uni­verzite­tu u Am­s­ter­damu […]

Published On 14 Jan 2018

Min­istarst­vo pravde Sr­bi­je za­hti­je­vaće da im se vrati “pov­jerlji­va” doku­mentaci­ja koja je u Haškom tri­bunalu ko­rište­na kao dokazni ma­ter­i­jal. Sr­bi­ja je do sada poz­i­tivno odgov­o­rila na 2.138 za­ht­je­va Haškog tuži­lašt­va. Is­traži­vači rat­nih zloči­na sma­tra­ju da cjelokup­na doku­mentaci­ja tre­ba da os­tane u Tri­bunalu, uz nes­metan prist­up. Izv­ješ­ta­va Đorđe Kostić.

Published On 14 Jan 2018

Među­nar­o­d­ni kriv­ični sud za bivšu Ju­goslav­i­ju, koji je 1993. os­no­va­lo Vi­jeće sig­urnos­ti Ujed­in­jenih naci­ja, zatvo­rio je svo­ja vra­ta. Kako mu je za sjedište određen holand­s­ki grad Hag, nazi­van je Haškim tri­bunalom. Od prvih dana 2018, nje­govu ulogu preuz­i­ma Meh­a­nizam za među­nar­o­dne kriv­ične su­dove.

Published On 31 Dec 2017

Među­nar­o­d­ni kriv­ični sud za bivšu Ju­goslav­i­ju os­no­va­lo je Vi­jeće sig­urnos­ti Ujed­in­jenih nar­o­da pri­je 24 go­dine. Budući da mu je za sjedište određen holand­s­ki grad Hag, nazi­van je Haš­ki tri­bunal. Na kra­ju 2017. nje­govu ulogu preuz­i­ma Meh­a­nizam za među­nar­o­dne kriv­ične su­dove.

Published On 21 Dec 2017