Haški sud

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Među­nar­o­dnog kriv­ičnog tri­bunala za bivšu Ju­goslav­i­ju je oci­je­nio da je nje­go­vo formi­ran­je bilo prekret­ni­ca i jedan od trenu­ta­ka ko­ji­ma se među­nar­o­d­na za­jed­ni­ca može ponosi­ti.

Published On 06 Dec 2017

Min­istarst­vo pravde Sr­bi­je pokrenu­lo je pro­ce­du­ru za pružan­je garan­ci­ja Vlade Sr­bi­je da se Ratku Mladiću omogući privre­meno puš­tan­je na slo­bo­du. To je od Min­istarst­va za­traži­la porod­i­ca i odbrana Mladića, koji tvrde da on nema adek­vat­nu med­i­cin­sku njegu u Hagu. Očeku­je se da će Vla­da na sli­jedećoj sjed­ni­ci raspravl­jati o za­ht­je­vu porodice haškog op­tuženi­ka.

Published On 11 Sep 2017

Haško tuži­lašt­vo za­traži­lo je doživ­ot­nu kaznu zatvo­ra za Rat­ka Mladića. Op­tužen je za geno­cid i ratne zločine, uključu­jući istre­bljen­je, ubist­va i pro­gon civilnog stanovništ­va.

Published On 07 Dec 2016

Pred haškim tri­bunalom poče­lo je iznošen­je za­vršnih ri­ječi u pro­ce­su pro­tiv ratnog gen­er­ala Vo­jske Re­pub­like Srpske, Rat­ka Mladića. Tuži­last­vo tvr­di da je Mladić vo­jnom silom re­al­i­zo­vao udruženi zloči­nač­ki po­duh­vat poli­tičkog vod­st­va Re­pub­like Srpske, s cil­jem stvaran­ja sves­rpske države. Po izri­can­ju pr­voste­pene pre­sude 2017. kada se i zat­vara sud, žal­beni pos­tu­pak biće omogućen putem Meh­a­niz­ma za […]

Published On 05 Dec 2016