Hapšenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dum­b­ović se našao u cen­tru pažn­je nakon što je otkriveno kako će i kom­pani­ja nje­gov­og sina gra­di­ti za­m­jenske zi­dane kuće na Banovi­ni nakon ra­zornog potre­sa kra­jem 2020.

Published On 14 Jun 2022

U među­nar­o­d­noj ak­ci­ji ko­jom su ko­r­dini­rali Eu­ropol i Eu­ro­just uhapšeni su Šar­ić i če­tiri člana krim­i­nalne grupe ko­jom je ko­or­dini­rao.

Published On 14 Apr 2022

Bivša držav­na sekre­tar­ka MUP-a Sr­bi­je je u pritvoru, a Apela­cioni sud u Beogradu odbio je žalbe njenih ad­voka­ta na rješen­je ko­jim joj je Speci­jal­ni sud 24. de­cem­bra pono­vo odredio pritvor.

Published On 11 Jan 2022