Hapšenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivša držav­na sekre­tar­ka MUP-a Sr­bi­je je u pritvoru, a Apela­cioni sud u Beogradu odbio je žalbe njenih ad­voka­ta na rješen­je ko­jim joj je Speci­jal­ni sud 24. de­cem­bra pono­vo odredio pritvor.

Published On 11 Jan 2022