Hapšenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ured UN-a za ljud­s­ka pra­va poz­vao je iran­sku vladu da odmah oslo­bo­di hil­jade lju­di prive­denih zbog učešća u mirn­im protes­ti­ma, is­tovre­meno ukazu­jući na ‘sve veću gru­bost’ iran­skih vlasti.

Published On 16 Nov 2022

Dugogodišn­ji saveznik Don­al­da Trumpa Steve Ban­non predao se kako bi se suočio s novim op­tužba­ma da je pre­vario do­na­tore koji su dali no­vac za iz­grad­nju zida na grani­ci između SAD-a i Mek­si­ka.

Published On 08 Sep 2022