Hakiranje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako nika­da nije zvanično potvrđeno, veći­na stručn­ja­ka vjeru­je da je ‘StuxNet’ za­jed­nič­ki pro­jekat amer­ičk­ih službi, pri­je sve­ga NSA-e i CIA-e, te raču­narskih stručn­ja­ka izrael­skog Mossa­da.

Published On 31 Aug 2022

Serveri na­jvećeg tržiš­ta ‘dark­ne­ta’ u svi­je­tu i 543 bit­coina ukup­ne vri­jed­nos­ti 23 mil­iona eura su zapli­jen­jeni, naveli su državno tuži­lašt­vo u Frank­fur­tu i Savezni ured krim­i­nal­is­tičke poli­ci­je.

Published On 06 Apr 2022