Hakeri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nova gen­eraci­ja izuzetno jef­tinih ure­đa­ja iz Kine, koji iz­gleda­ju kao ‘flash’ mem­o­ri­ja, mogu obori­ti ve­like sis­teme raču­nara ili ukrasti po­datke de­se­ta­ka hil­ja­da ko­ris­ni­ka.

Published On 11 Sep 2022

Iako nika­da nije zvanično potvrđeno, veći­na stručn­ja­ka vjeru­je da je ‘StuxNet’ za­jed­nič­ki pro­jekat amer­ičk­ih službi, pri­je sve­ga NSA-e i CIA-e, te raču­narskih stručn­ja­ka izrael­skog Mossa­da.

Published On 31 Aug 2022