Hakeri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Serveri na­jvećeg tržiš­ta ‘dark­ne­ta’ u svi­je­tu i 543 bit­coina ukup­ne vri­jed­nos­ti 23 mil­iona eura su zapli­jen­jeni, naveli su državno tuži­lašt­vo u Frank­fur­tu i Savezni ured krim­i­nal­is­tičke poli­ci­je.

Published On 06 Apr 2022

Ri­ječ o na­padi­ma koji us­m­jer­ava­ju ve­like količine po­data­ka pre­ma server­i­ma kako bi ih se pre­optereti­lo i isključi­lo sa mreže, ob­jav­i­la je ukra­jin­s­ka služ­ba za nad­zor in­ter­ne­ta.

Published On 05 Mar 2022