Hakeri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Mračni USB’ kablovi su na prvi pogled iden­tični fab­ričkom USB kablu; tek nakon de­taljne anal­ize prim­jeću­je se da je konek­tor na jed­nom kra­ju kabla neko­liko milimetara duži i de­blji.

Published On 07 Nov 2022

Nova gen­eraci­ja izuzetno jef­tinih ure­đa­ja iz Kine, koji iz­gleda­ju kao ‘flash’ mem­o­ri­ja, mogu obori­ti ve­like sis­teme raču­nara ili ukrasti po­datke de­se­ta­ka hil­ja­da ko­ris­ni­ka.

Published On 11 Sep 2022