Hag

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vjer­i­ca Rade­ta i Petar Jo­jić su op­tuženi za nepoš­to­van­je Među­nar­o­dnog suda za ratne zločine počin­jene na ter­i­tori­ji bivše Ju­goslav­i­ja, a Sr­bi­ja uporno odbi­ja nji­ho­vo izručen­je.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 22 Jun 2021

Među­nar­o­d­ni kriv­ični sud 2017. go­dine je pr­voste­peno os­u­dio Mladića na doživ­ot­ni zatvor zbog geno­ci­da u Sre­breni­ci, prog­o­na Mus­li­mana i Hrva­ta u BiH, teror­isan­ja civi­la tokom op­sade Sara­je­va…

Published On 25 May 2021