Hadž

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Saudi­js­ka Ara­bi­ja je saopći­la da će vjer­ni­ci moći obav­i­ti hadž pod uvje­tom da su u pot­punos­ti vakcin­isani pro­tiv COVID-a 19 i da nisu star­i­ji od 65 go­d­i­na.

Published On 09 Apr 2022

Ove go­dine je mus­li­man­sko hodočašće ograničeno na 60.000 vakcin­isanih državl­jana i stanovni­ka Saudi­jske Ara­bi­je; Al Jazeera na jed­nom mjes­tu ob­jed­in­ju­je in­for­ma­ci­je o hadžu.

Published On 15 Jul 2021