Guantanamo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Moj kli­jent, Ahmed Rab­bani, je do­bio odobren­je za od­lazak iz zlo­glasnog zatvo­ra na Kubi pri­je neko­liko mjese­ci – ali je i dal­je zatvoren tamo.

opinion by Clive Stafford Smith
Published On 26 Jan 2022

Amer­ič­ka ad­min­is­traci­ja se nada da će jedan broj zatvoreni­ka moći pre­bac­i­ti u druge zeml­je te uvjer­i­ti Kon­gres da odobri pre­baci­van­je pre­ostal­ih u zatvore un­utar SAD-a.

Published On 19 Jul 2021

Rav­il Minga­zov, koji je proveo 15 go­d­i­na bez op­tužbe u Guan­tanam, suoča­va se s mučen­jem i prisil­nim nes­tankom u Emi­ra­ti­ma, a čeka ga nepoz­na­ta sud­bi­na u Rusi­ji.

Published On 06 Jul 2021

Prav­na za­s­tup­ni­ca Abu Zubay­da­ha u petak je rekla kako će žal­bu pre­dati UN-ovoj Rad­noj grupi za proizvoljno zat­varan­je.

Published On 30 Apr 2021