Grčka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pov­jereni­ca Evropske uni­je (EU) za un­utrašn­je poslove Ylva Jo­hans­son sma­tra kako je potreb­no ispi­tati smrt 19 nepri­javl­jenih mi­grana­ta, koji su um­r­li od sm­rza­van­ja na tursko-grčkoj grani­ci.

Published On 04 Feb 2022

Ne­davno za­vršeno iskopa­van­je u Veli­ji otkri­lo je par šl­je­mo­va u do­brom stan­ju, os­tatke zgrade, vaze s grčkim nat­pi­som ‘sve­to’ i met­alne frag­mente ono­ga što je moguće oruž­je.

Published On 02 Feb 2022