Grčka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

An­kete pred­viđa­ju da će na­jviše glaso­va os­vo­ji­ti vlada­juća konz­er­v­a­tiv­na stran­ka Nova demokraz­i­ja, ali zbog izm­je­na u izbor­nom sis­te­mu zeml­je, vjerovat­no neće do­biti do­voljno za ap­so­lut­nu većinu.

Published On 21 May 2023