Građanske akcije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Danas su na­j­masovni­jim oku­pl­jal­iš­ti­ma postale društvene mreže gdje se do mile vol­je može galami­ti, a isto je i sa asep­tičn­im tr­go­v­ačkim centri­ma na rubu gra­da.

blog by Miroslav Filipović
Published On 11 May 2015

Građanske ak­ci­je, protesti, mit­inzi. Sve je više po­je­d­i­naca koji svo­jim ak­tiviz­mom pokušava­ju da skrenu pažn­ju na društvene i poli­tičke prob­leme i ri­ješe ih – sa ili bez po­moći države. Nji­hovi nas­tupi često su up­ereni pro­tiv države i poli­tičara. Zbog svo­jih ak­ci­ja, često budu hapšeni, mal­tre­ti­rani. Šta je sušti­na građanske i društvene hrabrosti? Mogu li građani […]

Published On 29 Nov 2013

Ima li na Balka­nu pov­jeren­ja u civil­no društ­vo i efek­te građan­skih ak­ci­ja? Ko­liko su ak­tivisti civilnog društ­va neza­v­is­ni u svom djelo­van­ju? Za­š­to građani nisu masovni­je uključeni u za­šti­tu društvenih in­tere­sa? Jesu li or­ga­ni­zaci­je civilnog društ­va samo pro­duže­na ruka poli­tičk­ih par­ti­ja? Pri­je neko­liko go­d­i­na bili smo sv­je­do­ci in­ten­zivnih protes­ta u gradovi­ma regi­je zbog ra­zliči­tih povo­da, od […]

Published On 07 Jun 2012