Gordana Momčilović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne jen­ja­va bor­ba ak­tivista oku­pljenih u pokre­tu OŠFG da dokažu da pos­to­je oz­biljni prob­le­mi u up­ravl­jan­ju je­din­im na­cional­nim parkom u Vo­jvo­di­ni.

Published On 20 Mar 2021