Goran Mišić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grenell je pri­likom raz­gov­o­ra sa stu­den­ti­ma u Beogradu rekao kako je došao u Sr­bi­ju sa grupom lju­di kako bi vid­jeli mogućnos­ti za in­ve­sti­ran­je u re­gionu, ali mu ni stu­den­ti nisu pov­jerovali.

opinion by Goran Mišić
Published On 26 Jul 2022