Goran Mišić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Udružen­ja po­zorišnih kri­tičara i teatrolo­ga Sr­bi­je sma­tra da po­ražava­juća od­lu­ka mađarskog sav­je­ta “po­jača­va bo­jazan da se cen­zu­ra vraća u srp­s­ki teatar”.

Published On 19 Aug 2021

Kako je Slo­bo­dan Miloše­vić sa famil­i­jom uskrsnuo u mini-ser­i­ji ‘Porod­i­ca’ na svom na­jomil­jeni­jem čedu Ra­diotele­viz­iji Sr­bi­je.

opinion by Goran Mišić
Published On 31 Mar 2021