Goran Mišić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos čin­jeni­ci da je Sr­bi­ja na East Riveru glasala za rezu­lu­ci­ju OUN ko­jom se os­uđu­je agre­si­ja Rusi­je na Ukra­jinu, Puti­nov virus glav­na tema izborne kam­pan­je.

opinion by Goran Mišić
Published On 07 Mar 2022

Udružen­ja po­zorišnih kri­tičara i teatrolo­ga Sr­bi­je sma­tra da po­ražava­juća od­lu­ka mađarskog sav­je­ta “po­jača­va bo­jazan da se cen­zu­ra vraća u srp­s­ki teatar”.

Published On 19 Aug 2021