Google

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka komisi­ja pokrenu­la je is­tragu kako bi utvrdi­la krše li Face­book i Google propise o ravno­pravnom nat­je­can­ju na tržiš­tu us­lu­ga in­ter­net­skog oglaša­van­ja.

Published On 11 Mar 2022
Google

Pra­vo na tužbe pro­tiv tehnološk­ih kom­pani­ja tre­bali bi, po ak­tuel­noj verz­i­ji za­kona, imati samo poslovni kli­jen­ti, ali 31 udružen­je i aka­demi­ci sma­tra­ju da bi to tre­ba­lo biti prošireno i na građane.

Published On 23 Feb 2022