Google

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bro­jne fi­nan­si­jske afere, krađe po­data­ka ko­ris­ni­ka i proizvo­di koji nika­da nisu ugledali sv­jet­lost dana pokazu­ju da je Sili­ci­jum­s­ka dolina jed­no od na­jm­račni­jih lica kap­i­tal­iz­ma.

Published On 24 Nov 2022

Google je op­tužen da ob­man­ju­je svo­je ko­ris­nike u vezi sa priku­pl­jan­jem po­data­ka o nji­hovim lokaci­ja­ma, čak i kada oni pri­likom podeša­van­ja nalo­ga isključe op­ci­ju za praćen­je lokaci­je.

Published On 15 Nov 2022