Godišnjice

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prosla­va 1.700 go­d­i­na Mi­lan­skog edik­ta iz Niša pre­selila se u Pod­goricu gdje je nakon dvade­set go­d­i­na grad­nje otvoren saborni Hram Hris­tovog vaskrsen­ja. U pris­ustvu vasel­jen­skog, moskovskog, srp­skog i jerusal­im­skog pa­tri­jarha vjer­nici­ma je otvoren hram ko­jeg krasi na­jveće zvono na Balka­nu. 

Published On 07 Oct 2013

Proš­lo je 15 go­d­i­na od bom­bašk­ih na­pa­da koje je Al-Kai­da izvela na amer­ičke am­basade u Keni­ji i Tan­zani­ji, u ko­ji­ma su pogin­ule 224 os­obe. Na cer­e­moni­ja­ma da­van­ja počasti žr­tava­ma u Nairo­bi­ju i Dar es-Salaa­mu, očeku­ju se hil­jade lju­di. Kako iz Nairo­bi­ja izv­ješ­ta­va Mo­hammed Adow, žrtve i nji­hove porodice još čeka­ju naknadu koja im je obećana.

Published On 07 Aug 2013

Na Ko­re­jskom polu­ostrvu obil­ježa­va se 60. godišn­ji­ca pot­pi­si­van­ja prim­ir­ja ko­jim je za­vršen Ko­re­js­ki rat. Ki­nes­ka del­e­gaci­ja, u ko­joj su i bro­jni vo­jni­ci koji su se bo­rili na strani Sjev­erne Ko­re­je, stigla je u Pjong­jang. Iako je prim­ir­je pot­pisano 27. jula 1953. go­dine, sam rat nikad zvanično nije za­vršen. Izv­ješ­ta­va Har­ry Faw­cett.

Published On 26 Jul 2013

Tačno pri­je 50 go­d­i­na katas­tro­falan zemljotres pogo­dio je Sko­plje. Pogin­u­lo je 1.100 građana, a više od 3.000 povri­jeđeno. Potres mag­ni­tude 6,1 ste­pen tra­jao je dvade­se­tak sekun­di. Ob­novu Sko­pl­ja po­mog­lo je 87 drža­va, nakon čega je proz­van – gradom sol­i­darnos­ti. Prilog Milke Smilevske

Published On 26 Jul 2013