Godišnjica Oluje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Odnosi Sr­bi­je i Hrvatske za­teg­nu se svake go­dine u vri­jeme obil­ježa­van­ja godišn­jice ak­ci­je “Olu­ja”. Ni ova go­d­i­na nije bila izuze­tak. Iz Hrvatske stiže oš­tra reak­ci­ja na gov­or pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je u ko­jem je one koji su Srbe ubili i prog­nali upore­dio s nacis­ti­ma. U posljed­njem obraćan­ju pred­sjed­nik Sr­bi­je, tvr­di da sto­ji iza svake iz­gov­orene ri­ječi.

Published On 07 Aug 2018

U selu Uz­dol­je kod Kn­i­na, dan nakon proslave Dana pob­jede i do­movinske za­h­val­nos­ti u Hrvatskoj, održana je komem­o­raci­ja za srpske civilne žrtve ubi­jene tokom i nakon vo­jno-poli­ci­jske ak­ci­je “Olu­ja”. Za ubist­vo os­mero stara­ca u selu Uz­dol­je još niko nije odgo­varao. Nji­hovi po­tom­ci okupili su se na mjes­tu stradan­ja i za­tražili od hrvatskih vlasti da nakon […]

Published On 06 Aug 2017

U Hrvatskoj se obil­ježa­va 22. Dan pob­jede i do­movinske za­h­val­nos­ti. Petog au­gus­ta 1995., u okviru vo­jno-redarstvene ak­ci­je Olu­ja, hrvats­ka vo­js­ka ušla je u Knin i podigla za­s­tavu na knin­skoj tvrđavi. Ni ovaj put nisu pris­ustvo­vali pred­stavni­ci srpske na­cionalne man­jine u Hrvatskoj, koji će su­tra održati za­seb­nu komem­o­raci­ju. Pre­ma proc­je­na­ma kninske poli­ci­je, ove go­dine okupi­lo se man­je […]

Published On 05 Aug 2017