Glumci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ire­na Pa­pas igrala je u više od 70 fil­mo­va, a na­jpoz­nati­je su joj uloge u fil­movi­ma ‘Z’, ‘The Guns of Navarone’ i ‘Zor­ba the Greek’, u ko­jem je glu­mi­la sa An­tho­ny­jem Quin­nom.

Published On 14 Sep 2022

Amer­ič­ka glu­mi­ca Anne Heche pre­minu­la je u 53. go­di­ni sed­micu dana nakon što je teško povri­jeđe­na u sao­braća­jnoj nes­reći.

Published On 12 Aug 2022

Nekad su zvi­jezde star­jele s više dos­to­janst­va, a danas mno­gi nas­to­je botok­som zadržati vri­jeme, imidž i auru privlačnos­ti čak i kada ona odavno više ne blješti prav­im sja­jem.

blog by Miroslav Filipović
Published On 26 Jun 2022