Glumci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bosan­sko­herce­go­v­ač­ki glumac, u regji poz­nat po ulozi u kult­noj sara­jevskoj pred­stavi ‘Au­di­ci­ja’, pre­min­uo je u 61. go­di­ni živ­ota.

Published On 27 Jan 2023

Kris­ten Stew­art je ‘per­fek­t­na povezni­ca’ između SAD-a i Evrope, te ide­al­na os­o­ba na čelu žir­i­ja koji će na Berli­naleu od­luči­vati o pob­jed­ničkom fil­mu u glavnoj konkuren­ci­ji, nave­de­no je u od­lu­ci.

Published On 09 Dec 2022

Ire­na Pa­pas igrala je u više od 70 fil­mo­va, a na­jpoz­nati­je su joj uloge u fil­movi­ma ‘Z’, ‘The Guns of Navarone’ i ‘Zor­ba the Greek’, u ko­jem je glu­mi­la sa An­tho­ny­jem Quin­nom.

Published On 14 Sep 2022