Globalno zatopljenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hil­jade lju­di su evakuirane nakon što je u utorak navečer izbio ve­li­ki požar u regi­ji Gironde na ju­goza­padu Fran­cuske, posljed­nji u nizu šum­skih požara koji su za­h­vatili Fran­cusku ovog lje­ta.

Published On 10 Aug 2022

Pre­ma po­daci­ma špan­skog me­te­o­rološkog za­vo­da, ovaj toplot­ni val bi mo­gao biti na­jin­ten­zivni­ji val zabil­ježen ikad i jedan od tri na­j­dul­ja toplot­na vala.

Published On 20 Jul 2022