Glad u Africi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­s­ki pro­gram hrane Ujed­in­jenih nar­o­da, zbog ne­dostat­ka sred­sta­va, sus­pendi­rao je pro­grame racional­izaci­je hrane u bro­jn­im di­jelovi­ma afričke zeml­je.

Published On 03 Jul 2022

Za bro­jnu dje­cu u Etiopi­ji uli­ca je posta­la utočište koji karak­ter­iše bi­je­da, fiz­ičko, ver­bal­no i sek­su­al­no nasil­je; za njih ne pos­to­ji bezb­jed­no mjesto gdje mogu da pron­ađu mir i toplinu doma.

Published On 27 Jun 2022