Geopolitika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka poli­tič­ka za­jed­ni­ca ima za cilj da pod­stiče poli­tič­ki di­ja­log i sarad­nju u rješa­van­ju pi­tan­ja od za­jed­ničkog in­tere­sa, kao jačan­je sig­urnost, sta­bil­nos­ti i pros­perite­ta evrop­skog kon­ti­nen­ta.

Published On 12 Jan 2023

Ri­jet­ka kom­bi­naci­ja uvjerenog lje­vičara is­tovre­meno privrženog demokratskim pro­ce­du­ra­ma i prav­il­i­ma, čini novog pred­sjed­ni­ka Brazi­la opas­nim po sta­tus priv­i­le­go­v­anih slo­je­va društ­va.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 05 Nov 2022