GCC

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Do­gov­or će kon­so­lidi­rati ara­p­sko djelo­van­je kada je ri­ječ o re­gion­al­nim iza­zovi­ma te se poz­dravl­ja­ju na­pori na pomiren­ju između ara­p­skog kvarte­ta i Katara.

Published On 06 Jan 2021

Mno­gi stanovni­ci Katara na­jnovi­je do­gađa­je prim­ili su s pomi­ješan­im os­jeća­ji­ma, rekavši kako im je laknu­lo što pos­to­ji napredak i ot­varan­je kopnene granice, ali i dal­je brinu za budućnost.

Published On 05 Jan 2021

Vi­jeće zal­jevske sarad­nje i rani­je je ima­lo prob­le­ma, ali ne ovako tešk­ih kao što je tro­godišn­ja bloka­da Katara.

Published On 05 Jun 2020

Vi­jeće zal­jevske sarad­nje (GCC) održat će 40. sas­tanak 10. de­cem­bra u saudi­jskoj pri­jestol­ni­ci Ri­jadu.

Published On 02 Dec 2019