Gazprom

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rus­ka kom­pani­ja je od jan­u­ara do sre­dine au­gus­ta ove go­dine proizvela 274,8 mil­i­jar­di kub­nih metara, a izve­zla je 78,5 mil­i­jar­di kub­nih metara plina.

Published On 16 Aug 2022

Radi se o di­rek­t­nom za­ht­je­vu, odnos­no povećan­ju ci­jene od Gazpro­ma pre­ma En­er­goin­ves­tu, kaže min­istar en­ergi­je, rudarst­va i in­dus­tri­je Fed­eraci­je BiH Ner­min Džindić.

Published On 14 Jul 2022

Is­poruke plina već su bile sman­ji­vane ove sed­mice – i to u sri­je­du za 15 pos­to, a u četvr­tak za 35 pos­to; u petak je is­poručio samo polovicu od 63 mil­iona naručenih kub­nih metara.

Published On 17 Jun 2022

Sman­jen­je u dis­tribu­ci­ji plina us­li­jedi­lo je nakon na­jave kom­pani­je da će re­duci­rati mak­si­malne količine sa 167 mil­iona ku­bi­ka dnevno na 100 mil­iona ku­bi­ka.

Published On 16 Jun 2022

Gazprom u pot­punos­ti is­pun­ja­va sve obaveze pre­ma evrop­skim potrošači­ma, is­poruču­je plin za tranz­it u skladu sa svim ugov­orima, a us­luge tranzi­ta u pot­punos­ti su plaćene, tvr­di kom­pani­ja.

Published On 11 May 2022