Gas

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nje­mač­ki kance­lar kaže da su potreb­ni do­dat­ni resur­si plina da bi se os­ig­u­rala ve­li­ka evrop­s­ka po­tražn­ja koja ne bi povećala ci­jenu plina i donijela os­ku­dicu u siro­mašni­je zeml­je.

Published On 19 Jan 2023

Ci­jene plina na ref­er­ent­noj evrop­skoj berzi, ni­zozem­skom TTF-u, spustile su se u prvim dan­i­ma nove go­dine na na­jniži nivo od kra­ja prošl­o­godišn­jeg jan­u­ara.

Published On 04 Jan 2023