Gabriel Escobar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ni­jed­na razum­na os­o­ba, pogo­to­vo s obzirom na trenut­nu situaci­ju u Bosni i Herce­govi­ni, ne bi pred­loži­la tako neš­to, kaže speci­jal­ni iza­slanik Evropske uni­je za di­ja­log Sr­bi­je i Koso­va.

Published On 31 Jan 2022

Bide­n­o­va ad­min­is­traci­ja ot­vara pose­ban ured za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, što je jedan od ključnih el­e­me­na­ta van­jske poli­tike, a na čelu bi mu tre­bao biti iskus­ni diplo­ma­ta James O'Brien.

Published On 13 Jan 2022

Ko­men­ti­ra­jući rekon­struk­ci­je vlade i mogući ulazak pros­rp­skog Demokratskog fronta, Es­co­bar je rekao je ta poli­tič­ka gru­paci­ja fokusir­ana više na et­ničke pod­jele nego na ekonom­sku ob­novu.

Published On 12 Nov 2021