Fudbal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Li­onel Mes­si je zara­dio 130 mil­iona dolara pri­je oporezi­van­ja, od čega se 75 mil­iona odnosi na plaću dok je od raznih spon­zorsta­va zara­dio pre­ostal­ih 55 mil­iona dolara.

Published On 13 May 2022

Otišao je ‘Strauss sa Gr­bav­ice’, jedan od na­jvećih u his­tori­ji fud­balske igre sa ovih pros­to­ra, ali i poš­to­van i ci­jen­jen gdje god je igrao ili sje­dio na vreloj tren­er­skoj klupi.

blog by Momir Jelovac
Published On 02 May 2022

Mož­da nas Os­i­mov od­lazak pod­sjeća na sve vri­jed­nos­ti koje su nam otete, na ljude koji su izgu­bili sve, čiji su živ­oti okrut­no bagatelisani, na nove oti­mače koji su pored nas.

opinion by Bojan Tončić
Published On 02 May 2022