Fosili

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pa­le­on­tolozi sma­tra­ju da se radi o otkriću bez presedana, kako zbog veličine, tako i zbog cjelovi­tosti fos­i­la, te da je ri­ječ o jed­nom od na­jvećih nalaza u bri­tan­skoj pa­le­on­tološkoj his­tori­ji.

Published On 11 Jan 2022

Od blizu 400 poz­natih vrs­ta di­nosaurusa, ostaci više od 70 pron­ađeni su u Mon­goli­ji. Među nji­ma je Tira­nosaurus Batar, čiji je fos­il pro­ci­jen­jen na mil­ion dolara. Ne­davno je vraćen kući iz SAD-a i izložen u Ulan Ba­toru. Di­v­ja Gopalan pos­jeti­la je izložbu i is­traži­la ko­liko su fos­ili znača­jni za Mon­goli­ju.

Published On 13 Jul 2013