Formula 1

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Južnoafrič­ki Kyala­mi je re­dovi­to bio do­maćin utr­ka For­mule 1 tokom ‘70-ih i ‘80-ih prošlog stol­jeća, posljed­n­ja je održana 1993. go­dine, a kas­ni­je ih nije bilo na afričkom kon­ti­nen­tu.

Published On 14 Jun 2022

Michael Schu­mach­er je plaćao li­ječen­je i pro­teze dje­ci koja su os­ta­la bez nogu i ruku tokom rata, čime je za sva vre­me­na stekao sim­pati­je Bosanaca i Herce­go­v­a­ca.

Published On 30 May 2022