Finansijske prevare

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako su se mnoge ljudske ak­tivnos­ti pre­selile u dig­i­tal­ni svi­jet, tako su se počele obr­tati sto­tine mil­i­jar­di dolara u on­line tr­govi­ni i us­luga­ma – gdje je no­vac tu je i or­ga­ni­zo­vani krim­i­nal.

Published On 02 Dec 2021

Porezni stručn­jaci Evropske uni­je pre­poručili su uk­lan­jan­je Do­minikane, bri­tanske karipske ter­i­tori­je An­guille i Se­jšela sa ‘crne liste’, dok za­ht­jev Paname da ih brišu nije uro­dio plodom.

Published On 28 Sep 2021

U sluča­ju ‘Pavlović ban­ka’, koji je pred op­tužni­com, pos­to­ji is­tra­ga i pro­tiv pred­sjed­ni­ka RS-a, potvr­dio je glavni bh. tuži­lac.

Published On 11 Apr 2016

Sud BiH odredio je pritvor do 30 dana vlas­niku Pavlović banke i os­tal­im os­um­n­jičen­im u ovom pro­ce­su, potvrđeno Al Jazeeri.

Published On 13 Feb 2016