Finansijske prevare

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Onecoin’, koji je os­mis­lila Ruja Ign­ja­to­va, nije ‘rudaren’ kao os­tale krip­to­va­lute, već ga je kreirao soft­ver na server­i­ma kom­pani­je OneCoin Ltd, što je u prak­si ravno štam­pan­ju svog nov­ca.

Published On 17 Sep 2022

Dugogodišn­ji saveznik Don­al­da Trumpa Steve Ban­non predao se kako bi se suočio s novim op­tužba­ma da je pre­vario do­na­tore koji su dali no­vac za iz­grad­nju zida na grani­ci između SAD-a i Mek­si­ka.

Published On 08 Sep 2022

Kako su se mnoge ljudske ak­tivnos­ti pre­selile u dig­i­tal­ni svi­jet, tako su se počele obr­tati sto­tine mil­i­jar­di dolara u on­line tr­govi­ni i us­luga­ma – gdje je no­vac tu je i or­ga­ni­zo­vani krim­i­nal.

Published On 02 Dec 2021

Porezni stručn­jaci Evropske uni­je pre­poručili su uk­lan­jan­je Do­minikane, bri­tanske karipske ter­i­tori­je An­guille i Se­jšela sa ‘crne liste’, dok za­ht­jev Paname da ih brišu nije uro­dio plodom.

Published On 28 Sep 2021