Finansijske prevare

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U sluča­ju ‘Pavlović ban­ka’, koji je pred op­tužni­com, pos­to­ji is­tra­ga i pro­tiv pred­sjed­ni­ka RS-a, potvr­dio je glavni bh. tuži­lac.

Published On 11 Apr 2016

Sud BiH odredio je pritvor do 30 dana vlas­niku Pavlović banke i os­tal­im os­um­n­jičen­im u ovom pro­ce­su, potvrđeno Al Jazeeri.

Published On 13 Feb 2016

Japanske vlasti sum­n­ja­ju da su čel­ni­ci kom­pani­je, čija je tržiš­na vri­jed­nost pala za 70 pos­to, laži­rali fi­nan­si­jske izv­ješ­ta­je.

Published On 21 Nov 2011