Filmski festival u Veneciji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U nat­je­cateljskom pro­gra­mu film­skog fes­ti­vala u Veneci­ji održana je sv­jet­s­ka pre­mi­jera fil­ma “Quo vadis, Aida” bosan­sko-herce­go­v­ačke re­dateljice Jas­mile Žban­ić. Film je iza­z­vao ve­li­ki in­teres javnos­ti u Veneci­ji, jer tem­atizira geno­cid u Sre­breni­ci, is­pričan kroz ulogu glavnog lika Aide, ratne pre­voditeljice holand­skog bataljona UN-a.  

Published On 04 Sep 2020

U tak­mičarskom pro­gra­mu film­skog fes­ti­vala u Veneci­ji danas je sv­jet­s­ka pre­mi­jera fil­ma “Quo vadis, Aida” bosan­sko­herce­go­v­ačke red­iteljice Jas­mile Žban­ić. Film je iza­z­vao ve­li­ki in­teres javnos­ti u Veneci­ji, jer tem­atizu­je geno­cid u Sre­breni­ci, is­pričan kroz ulogu glavnog lika Aide, ratne pre­voditeljice holand­skog bataljona UN-a. 

Published On 03 Sep 2020

Di­rek­tor Veneci­jan­skog film­skog fes­ti­vala kaže da je Julie An­drews ikona koju voli neko­liko gen­eraci­ja lju­bitel­ja fil­ma, koja se nije ograniči­la na ‘sig­urne’ likove.

Published On 08 Mar 2019
Julie Andrews