Filmski festival u Cannesu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘S obzirom na sim­boličku težinu slo­va ‘Z’ od počet­ka rata u Ukra­ji­ni i na za­ht­jev ukra­jin­skih red­itel­ja ri­ješio sam da promi­jen­im naslov svog fil­ma’, obra­zložio je Michel Haz­anavi­cius svo­ju od­luku.

Published On 26 Apr 2022

Na fes­ti­val u Can­nesu će se vrati­ti David Cro­nen­berg, vraća se i rus­ki režis­er Kir­il Sere­brenikov koji je odba­cio lin­i­ju vlasti Vladimi­ra Puti­na, a fil­movi­ma će se pred­stavi­ti samo tri režis­erke.

Published On 15 Apr 2022