Filmovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kom­pani­ja se suoča­va s konkuren­ci­jom pop­ut Walt Dis­ney­ja ili Ama­zona, ali mu je pri­hod ipak po­ras­tao 1,9 pos­to prošle go­dine, na 7,85 mil­i­jar­di dolara.

Published On 21 Jan 2023

Poče­tak go­dine je rez­ervisan za stripovske su­per­hero­jske priče, u prol­jeće se očeku­je pone­ki orig­i­nal­ni naslov, lje­to je vri­jeme block­bustera i nas­tava­ka, a je­sen i zima nude pre­tendente za Os­cara.

Published On 14 Jan 2023

Cer­e­moni­ju prošle go­dine nije prenosi­la tele­viz­i­ja zbog op­tužbi za ra­sizam, sek­sizam i ko­rup­ci­ju or­ga­ni­za­to­ra nagra­da – Ho­livud­skog udružen­ja stranih nov­inara (HFPA) koji dod­jelju­je ‘Zlat­ni globus’.

Published On 10 Jan 2023