Film

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘S obzirom na sim­boličku težinu slo­va ‘Z’ od počet­ka rata u Ukra­ji­ni i na za­ht­jev ukra­jin­skih red­itel­ja ri­ješio sam da promi­jen­im naslov svog fil­ma’, obra­zložio je Michel Haz­anavi­cius svo­ju od­luku.

Published On 26 Apr 2022

Uz glavni pro­gram, pub­li­ka će i ove go­dine moći prati­ti stare i nove filmske pro­grame, a bit će or­ga­nizirane i ra­dion­ice, pre­da­van­ja, pan­eli i dru­gi sadrža­ji nami­jen­jeni svi­ma zain­tere­sir­an­i­ma.

Published On 21 Apr 2022