Film i pozorište

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivši amer­ič­ki pred­sjed­nik do­bio je Em­my­ja za ulogu nara­to­ra u svo­joj doku­men­tarnoj ser­i­ji ‘Our Great Na­tion­al Parks’.

Published On 04 Sep 2022

Dugogodišn­ji izvršni di­rek­tor Izrael­skog film­skog fon­da za Al Jazeeru otkri­va tajne među­nar­o­dnog us­p­je­ha izrael­skih fil­mo­va up­rkos jez­ičkim i fi­nan­si­jskim prepreka­ma.

Published On 30 Aug 2022

Amer­ič­ka glu­mi­ca Anne Heche pre­minu­la je u 53. go­di­ni sed­micu dana nakon što je teško povri­jeđe­na u sao­braća­jnoj nes­reći.

Published On 12 Aug 2022