Film

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Film ‘Sub­lime’ je na ovo­godišn­jem berlin­skom film­skom fes­ti­valu ‘os­vo­jio srca pub­like’ i pred­stavl­ja ‘jedan od gen­eraci­jskih fil­mo­va koji su bit­ni za društ­vo i društvene pro­cese’, navode or­ga­ni­za­tori.

Published On 08 Jun 2022

Ot­vara­jući fes­ti­val, za­gre­bač­ki gradon­ačel­nik Tomis­lav Tomaše­vić rekao je kako An­i­mafest nije samo sv­jet­s­ki fes­ti­val, nego jed­na od na­jvećih kul­turnih man­i­festaci­ja u Hrvatskoj.

Published On 06 Jun 2022