FIFA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

FIFA je sus­pendi­rala pak­istan­s­ki fud­bal­s­ki savez nakon ‘nepri­jateljskog preuz­i­man­ja’ sjediš­ta te or­ga­ni­zaci­je u La­horeu i izbaci­van­ja iz nje pred­stavni­ka krovne kuće fud­bala.

Published On 01 Jul 2022