FIFA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Michelu Pla­tini­ju i Sep­pu Blat­teru pri­jeti kaz­na do pet go­d­i­na zatvo­ra zbog pri­je­vare, nepoštenog up­ravl­jan­ja, zlostavl­jan­ja pov­jeren­ja i ko­rup­ci­je.

Published On 08 Jun 2022

Kostari­ka još ima šan­su za od­lazak na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo kra­jem go­dine, jer će kao četvr­ta reprezentaci­ja CON­CA­CAF-a igrati fi­nale in­terkon­ti­nen­tal­nih do­dat­nih kval­i­fikaci­ja pro­tiv Novog Ze­lan­da.

Published On 31 Mar 2022

Od se­zone 2022/23. klubovi će moći imati na­jviše os­moricu poza­jml­jenih igrača u drugim klubovi­ma, a ta će se kvota u naredne dvi­je se­zone do­dat­no sman­ji­ti.

Published On 21 Jan 2022