FIFA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od se­zone 2022/23. klubovi će moći imati na­jviše os­moricu poza­jml­jenih igrača u drugim klubovi­ma, a ta će se kvota u naredne dvi­je se­zone do­dat­no sman­ji­ti.

Published On 21 Jan 2022

Agen­ti su zaradili ove go­dine 444,6 mil­iona eura na trans­fer­i­ma no­gometaša, što je više nego u prethod­noj go­di­ni, una­toč padu potrošn­je na trans­fere.

Published On 16 Dec 2021

Na popisu su Robert Lewandows­ki, koji je prošle go­dine os­vo­jio tu prestižnu na­gradu, te Haa­land, Ben­ze­ma, Mbappe, Jorgin­ho, Cris­tiano Ronal­do, Mes­si, De Bruyne, Salah, Ney­mar i Kante.

Published On 23 Nov 2021