Festivali

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos iza­zovi­ma s ko­ji­ma se, bez izuzetka, suočava­ju već deceni­ju, or­ga­ni­za­tori su us­p­jeli održati kon­ti­nu­itet Fes­ti­vala glum­ca koji će pub­li­ci pono­vo ponu­di­ti raznovrstan i zan­imljiv pro­gram.

Published On 06 May 2022

Cilj je po­držati širen­je doku­men­tarnih fil­mo­va u svi­je­tu, uključu­jući među­nar­o­dne ko­pro­duk­ci­je, i up­oz­nati ključne dono­sioce od­lu­ka s uzbudljivim i važn­im pro­jek­ti­ma.

Published On 01 Apr 2022

Od leg­en­darnog fil­ma ‘M.A.S.H.’ Rober­ta Alt­mana do ‘Strahin­je Banovića’ Ste­fana Ar­seni­je­vića, FEST je prošao put od hrab­rog novog svi­je­ta do novog hrab­rog svi­je­ta.

Published On 28 Feb 2022

Među počas­nim gos­ti­ma ovo­godišn­jeg iz­dan­ja Sara­jevske zime su um­jet­ni­ci i turs­ki Grad Bur­sa te među­nar­o­d­na or­ga­ni­zaci­ja turk­i­jske kul­ture TURK­SOY.

Published On 07 Feb 2022

‘Sara­je­vo Fest – um­jet­nost i poli­ti­ka’ u trećem iz­dan­ju imat će tri pro­gra­ma: Dig­i­tal­ni i Art fo­rum, te seg­ment posvećen temama koje zaoku­pl­ja­ju mlade.

Published On 22 Nov 2021