Feminizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Što sam star­i­ja sve sam sv­jes­ni­ja da je puka isti­na da sve što danas imam su za mene iz­bo­rile druge žene, riski­ra­jući da budu spal­jene i pro­gonjene.

blog by Sanja Hajdukov
Published On 08 Mar 2020

To što ću sa zado­voljstvom spusti­ti tan­jir hrane pred „svog muškar­ca“, koji je up­ra­vo popravio neš­to u kući, a pri­je toga bio na poslu, a pri­je posla išao da baci smeće i is­prazni usi­si­vač, ne čini me nje­gov­om robin­jom.

Published On 08 Feb 2020

Ne sh­vatam kako se de­si­lo da je fem­i­nizam postao tako ruž­na ri­ječ.

blog by Emina Žuna
Published On 12 Jan 2019

Sve ove savremene vještice, iako su po­ma­lo živ­ot­no anatemisane, nisu još spal­jene. One su slo­bodne, one su snažne žene, koje ima­ju snagu i želju za prom­jene. One su te koje društ­vo pro­pitku­ju i trans­formišu.

blog by Hatidža Dedović
Published On 17 Sep 2018
Žena, Posao, radnica

Odgo­jen sam po „do­brim“ starim muškim prin­cip­i­ma (u svi­je­tu bi rek­li pravi Balkanac), i iako me fascini­ra­ju, u prav­ilu se bo­jim odveć pamet­nih i us­p­ješnih žena, koje ne mora­ju biti fem­i­nistk­in­je.

blog by Filip Mursel Begović
Published On 11 Mar 2012