FDA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ka Agen­ci­ja za hranu i li­jekove je pred­loži­la zabranu men­tol cig­a­re­ta u SAD-u, što je pob­je­da za ak­tiviste pro­tiv duhanske in­dus­tri­je.

Published On 30 Apr 2021