FBI

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jnovi­ja otkrića u SAD-a ba­ca­ju novo sv­jet­lo na rad i pon­ašan­je obav­ješ­ta­jnih službi, poli­tičara, ali i tehnološk­ih gi­gana­ta.

Published On 18 Jun 2021
Haker

Agen­ti amer­ičkog Saveznog is­traži­vačkog ure­da (FBI) otvo­rili su va­tru na muškar­ca is­pred sjediš­ta Cen­tralne obav­ješ­ta­jne službe (CIA) u Lan­g­leyu.

Published On 04 May 2021