Fahrudin Vojić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pen­z­i­je su na grani­ci zone siro­mašt­va, pen­zioni sis­te­mi u krizi, a na­jveći prob­lem je nepo­vol­jan broj rad­ni­ka i pen­zion­era, up­o­zo­rava­ju stručn­jaci.

Published On 09 Sep 2021