Facebook

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa ve­likim bro­jem ko­ris­ni­ka na svakoj od društvenih mreža, jas­no je da se nji­hov uti­caj na ‘stvarni svi­jet’ može mjer­i­ti i sa glob­al­nim medi­ji­ma, a u mnogim sluča­je­vi­ma ih i pre­vazi­laze.

Published On 26 Jun 2022

Evrop­s­ka komisi­ja pokrenu­la je is­tragu kako bi utvrdi­la krše li Face­book i Google propise o ravno­pravnom nat­je­can­ju na tržiš­tu us­lu­ga in­ter­net­skog oglaša­van­ja.

Published On 11 Mar 2022
Google