Facebook

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako veći­na ko­ris­ni­ka vjeru­je da je nji­hov na­log na mreža­ma pot­puno za­štićen i pri­vatan, naroči­to ako ima­ju do­bru šifru, to u stvarnos­ti nije tako.

Published On 21 Dec 2022

Komisi­ja je u pre­lim­i­narnoj re­viz­iji na­jav­i­la do­dat­nu is­tragu i mogla bi izreći kaznu u vri­jed­nos­ti do 10 pos­to godišn­jeg glob­alnog prometa tvrtke ako se pron­ađe do­voljno dokaza o kršen­ju prav­i­la EU.

Published On 20 Dec 2022

Iako se čini da je nezain­tereso­vanost ko­ris­ni­ka širom svi­je­ta glavni uzrok lošeg stan­ja u ovim kom­pani­ja­ma, stvarnost je mno­go dru­gači­ja.

Published On 10 Nov 2022