Facebook na berzi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Raste nezado­voljst­vo in­vesti­to­ra koji su svoj no­vac uložili u Face­book. U samo tri mjese­ca tr­go­v­an­ja na berzi, ta kom­pani­ja je izgu­bi­la polov­inu svo­je vri­jed­nos­ti. Iako se prog­nozi­ra preokret pogo­to­vo nakon 14. no­vem­bra kada će više od mil­i­jar­du dion­i­ca do­biti ze­leno sv­jet­lo za tr­go­v­an­je, mno­gi mali in­vesti­tori ipak os­ta­ju skep­tični. 

Published On 01 Sep 2012

Samo neko­liko dana po izlasku na berzu dion­ice Face­booka ne samo da ima­ju sve man­je la­jko­va već i tužbu. Dion­ičari kom­pani­je tužili su njenog os­ni­vača Mar­ka Zucker­ber­ga, kao i neko­liko ba­na­ka pred­vođenih “Mor­gan Stanleyem”. Iz Za­gre­bačkog studi­ja Al Jazeere javio se Ro­man Rinkovec, berzan­s­ki anal­i­tičar. 

Published On 23 May 2012

Po ci­jeni dion­ice, koja vari­ra između 28 i 35 dolara, na­jveća sv­jet­s­ka društve­na mreža plani­ra prikupi­ti više od 10 mil­i­jar­di dolara.

Published On 08 May 2012